Klasyfikacja – Klasa 1

Klasa 1 to Materiały wybuchowe i obejmuje:
              – Substancje wybuchowe – stałe lub ciekłe, które wytwarzają za pomocą reakcji chemicznej gaz o takiej temperaturze, ciśnieniu i prędkości, że powoduje uszkodzenia w otoczeniu.
              – Substancje pirotechniczne – substancja lub mieszanina substancji stworzoną do generowania efektów za pomocą światła, ciepła, dźwięku, gazu lub dymu lub ich kombinacji. Reakcje zachodzące są niewybuchowe ale samopodtrzymujące się i egzotermiczne.
              – Artykuł wybuchowy – jest to artykuł zawierający jedną lub wiele substancji wybuchowych.
              – Flegmatyzowany – inaczej odczulona substancja wybuchowa – oznacza dla zwiększenia bezpieczeństwa transportu i przechowywania materiał wybuchowy został umieszczony lub wymieszany z flegmatyzatorem. Flegmatyzator powoduje, że materiał wybuchowy staje się nie wrażliwy lub mniej wrażliwy na takie zjawiska jak ciepło, wstrząs, uderzenia, tarcia.
Flegmatyzatory to np. papier, wosk, woda, oleje, alkohol.

Klasę 1 dzielimy na sześć podklas.
Podklasy TN „doprecyzują” ich właściwości fizyko chemiczne.

Podklasa 1.1 – Substancje lub artykuły stwarzające zagrożenie masowego wybuchu
(masowy wybuch – zjawisko które swoim działaniem obejmuje cały ładunek w zasadzie natychmiast)

Podklasa 1.2 – Substancje lub artykuły stwarzające zagrożenie rozrzutem ale nie masową eksplozją

Podklasa 1.3 –  Substancje lub artykuły stwarzające zagrożenie pożarowe i zagrożenie wybuchem lub niewielkim wybuchem lub rozrzutem. Nie stwarzają zagrożenia masowego wybuchu.

Podklasa 1.4 – Substancje lub artykuły nie stwarzające żadnego znaczącego zagrożenia.
(ich ewentualne zadziałanie ogranicza się do opakowania… nie ma efektu rozrzutu)

Podklasa 1.5 – Bardzo niewrażliwe substancje, które stwarzają zagrożenie masowego wybuchu.
Ta podklasa obejmuje substancje, które stwarzają zagrożenie masowego wybuchu, ale są tak niewrażliwe, że istnieje bardzo niewielkie prawdopodobieństwo zadziałania lub przejścia z fazy palenia w fazę detonacji w normalnych warunkach przewozu.

Podklasa 1.6 — Wyjątkowo niewrażliwe substancje, które nie stwarzają zagrożenia masowego wybuchu. Ta podklasa obejmuje artykuły, które zawierają tylko wyjątkowo niewrażliwe substancje detonujące i które przedstawiają sobą nieistotną możliwość przypadkowego zadziałania lub rozprzestrzeniania się.


GRUPY ZGODNOŚCI

Materiały klasy 1 są przypisane do jednej z sześciu podklas, w zależności od typu zagrożenia, jakie stwarzają i do jednej z trzynastu grup zgodności, które identyfikują rodzaj substancji i artykułów wybuchowych uważanych za kompatybilne.

Tabele 1  przedstawia schemat klasyfikowania do grup zgodności, podklas możliwych zagrożeń związanych z każdą grupą oraz wynikające kody klasyfikacji.